YARSAV- AB Projesi 06.02.2011

Avrupa Birliği’ne ve müktesebatında yer alan kriterlere uyum, yargı bağımsızlığı bağlamında hukukun üstünlüğünün geliştirilmesi bakımından büyük öneme sahiptir. Zira Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, tam yetkisini tanıdığı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin içtihatları ve üyesi olduğu Avrupa Konseyi’nin ilgili sözleşmeleri de bunu gerektirmektedir. Nitekim söz konusu kurum ve belgeler esasen Avrupa Birliği’nin ve geniş Avrupa coğrafyasının temel aldığı kriterleri belirleyen en önemli unsurlardır.


Bu kapsamda, YARSAV’ın başvuru sahibi kurum olduğu “Avrupa Birliği Hukuk Sisteminde Yargı Bağımsızlığı Bağlamında Yargısal Aktörlerin İşbirliğinin Geliştirilmesi” adlı 2011 AB hareketlilik projesi, 4 Şubat 2011 tarihinde Ulusal Ajans’a sunulmuştur.

Projenin katılımcı gönderen ortakları; Yargıtay Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul Barosu’dur. Ev sahibi ortakları ise; Stowarzyszenie Sędziów Polskich –IUSTITIA- (Polonya Yargıçlar Birliği), Associaçao Sindical dos Magistrados Judiciales Portugueses –ASJP- (Portekiz Yargıçlar Birliği) ve Sindicato dos Magistrados do Ministério Público –SMMP- (Portekiz Yargıçlar ve Savcılar Sendikası)’dır.

Polonya ve Portekiz´e 30 katılımcı ile yapılacak hareketlilik faaliyetleri, 2012 yılı içerisinde gerçekleşecek, katılımcılar iki ayrı grup halinde, yurtdışında 2 hafta süreyle kalacaklar ve bu ülkelerin Yargı Organları (Anayasa Mahkemesi, Yüksek Temyiz Mahkemesi, Yüksek İdare Mahkemesi, İstinaf Mahkemeleri) Hukuk Fakülteleri (Varşova, Krakow, Lizbon, Porto ve çevresindeki Üniversiteler) ve Baroları (Varşova, Krakow, Lizbon, Porto ve çevresindeki Barolar ile Barolar Birliği) nezdinde incelemelerde bulunacaklardır.

Bu projenin katılımcıları; YARSAV üyesi yargıç ve savcılar, Yargıtay’da görev yapan üye, yargıç ve savcılar, akademisyenler, avukatlar ve bu projenin amacına uygun çalışma yapabilecek diğer kişilerdir. Söz konusu proje ile Polonya ve Portekiz yargıç ve savcı meslek birliklerinden oluşan yurtdışı ortaklarımızla, yargı bağımsızlığını sağlamaya yönelik müktesebat ve uygulamaları yerinde görerek, söz konusu kurumların bu amaca yönelik eylemlerinin ne derece etkin olduğunu gözlemleme, karşılıklı işbirliğini geliştirme fırsatını yakalayacağız. Burada temel amaç, AB uyum sürecinde, Polonya ve Portekiz hukuk sistemlerindeki yargısal reform uygulamalarının, yargı bağımsızlığı bağlamında incelenmesi ve katılımcıların uluslararası yargısal aktörlerle işbirliğinin geliştirilmesidir.

Bu amaca yönelik olarak özellikle; yargı sistemine ilişkin Yüksek Kurul’a üye atanma kriterleri ve Yüksek Kurul ile yürütmenin ve yargıç-savcıların ilişkisi, Yüksek Mahkemelere üye atanma kriterleri, İstinaf Mahkemelerinin yargı sistemine katkıları ve bu Mahkemelere üye atanma kriterleri, yargıç ve savcıların adaylık dönemi ve sonrasında meslek içi eğitimine ilişkin çalışmaların neler olduğu, yargı sistemini yakından ilgilendiren konulardaki yasa yapım sürecinde yargı organlarının bu sürece ne yönde katılımının sağlandığı hususlarında inceleme yapılması sağlanacaktır.

Bu çalışmaya önemli katkı sağlayan değerli meslektaşlarımız Mehmet Tank ve Şükrü Say’a teşekkür eder, yabancı meslektaşlarımızla uluslararası alanda işbirliği ve meslek örgütü nezdinde vizyon sağlama anlamında bir ilk olan bu YARSAV projesinin Türk Yargı camiasına hayırlı olmasını dileriz. 06.02.2011


YARSAV YÖNETİM KURULU