Kazanımlarımız

- Kuruluşumuzdan bu yana vermiş olduğumuz büyük mücadele sonucu, artık YARSAV Türkiye’nin olmazsa olmaz kurumlarından biri haline geldiği gibi, mesleki sorunlarla ilgili olarak söyledikleri dikkatle dinlenilen ve önemsenen bir konuma gelmiştir.

- Genel Kuruldan almış olduğu yetki doğrultusunda Dünya Yargıçlar Birliği‘ne (IAJ) yapmış olduğu üyelik başvurusu üç yıllık titiz bir incelemeden sonra, YARSAV’ın yargının bağımsızlığı ve etkinliği, meslektaşlarının özlük hakları konusunda yürüttüğü çalışmalar övgüyle karşılanarak 10-15 Ekim 2009 tarihinde Fas’ın Marakeş kentinde yapılan IAJ’ın 52. Genel Kurul toplantısında oybirliği ile kabul edilmiştir. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyinin Danışmanı statüsünde, Türkiye ile birlikte 76 üye ülkeden meslektaşlarımızın yer aldığı ve her ülkeden temsilci olarak sadece bir derneğin üye olabildiği Dünyanın en saygın organizasyonlarından birine katılmış olmanın gururunu hem meslektaşlarımıza hemde ülkemize yaşatmış, bu katılımlarımız sayesinde mesleğin evrensel bilgi birikiminden yararlanma imkanının kapıları tüm meslektaşlarımıza açılmıştır. (ayrıntılı bilgi sitemizde mevcuttur.)

-YARSAV Dünya Yargıçlar Birliğ (İAJ) üyeliğinden sonra uluslararası alanda büyük bir başarıya daha imza atarak 19.03.2010 tarihinde İtalya’nın Torino kentinde yapılan toplantı sonrası (Avrupa yargısal ortamının eleştirel düşünceyle çağdaşlaşmasına katkıda bulunan) Özgürlük ve Demokrasi İçin Avrupalı Yargıçlar ve Savcılar Birliği (MEDEL) üyeliğine kabul edilmiştir.

-Bütün bunların yanı sıra kuruluşumuzdan itibaren yürütme erkinin ve diğer her türlü güç odağının gün geçtikçe yargı erki üstünde artan baskısının bertaraf edilmesi, meslektaşlarımızın daha iyi koşullarda çalışmalarının sağlanması ve yargı erkinin hak ettiği konuma gelmesi için pek çok çalışma yürütülmüş ve yürütülmektedir. Satırbaşları ile özetleyecek olursak:

- Adalet Bakanlığı internet sitesinde mahkemelerin Adalet Bakanlığı’nın Taşra Teşkilatı olarak gösterilmesine son verilmesi yönündeki başvurumuz kabul edilerek bu yönde değişiklik yapılmış, böylelikle yürütme erki içinde erimiş görüntüsünden kurtarılarak bir erk olarak bağımsız mahkemelerin algılanması sağlanmıştır.

-24.01.2007 tarih ve 26413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren “Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği” ve ekinde yer alan hal kağıtlarının yargı yetkisine doğrudan müdahale imkanı veren pek çok maddesinin, hal kağıtlarının meslektaşlarımızca öğrenilmesine engel oluşturmaya yönelik maddesi de dahil olmak üzere iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle dava açılmış bu davada yürütmenin durdurulması isteminin kısmen kabulü yönünde verilen kararla ve açmış olduğumuz diğer davalarla, müfettişlerin meslektaşlarımız üzerinde artan yetkilerine ve baskılarına dur denilmiş, hal kağıtlarının sadece sonucunun değil tamamının meslektaşlarımızca öğrenilmesi ve idari yargı yerlerinde dava konusu edilerek sübjektif değerlendirmelerle mesleki kariyerlerinin zarar görmesinin önüne geçilmiştir. (ayrıntılı bilgi sitemizde mevcuttur.)

- Yargıtay ve Danıştay’da görev yapan ve hafta sonu da işyerinde çalışan çok sayıda meslektaşımızın ortak problemi olan kışın cumartesi ve pazar günleri kaloriferlerin yakılmaması uygulamasına başvurumuz üzerine son verilerek hafta sonu da meslektaşlarımızın sıcak bir ortam bulmaları sağlanmıştır.

-Yargıtay ve Danıştay kararlarının tüm meslektaşlarımızın ve sonrasında tüm vatandaşlarımızın bilgisine açılması yönünde başvuruda bulunulmuş, olumlu bir yanıt alınmaması üzerine dava açılmış, sonrasında Yargıtay Başkanlığı’nca Yargıtay’da görev yapan hakim ve savcılarımıza bu imkan sağlanmıştır. Tüm meslektaşlarımızın bu imkandan faydalanması sağlanıncaya kadar bu yöndeki faaliyetlerimiz sürdürülecektir.

-Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının tamamının tercümesinin yapılarak yayımlanması amacıyla Türkiye Adalet Akademisi ve Dışişleri Bakanlığı’na başvuruda bulunulmuş, başvurumuzun reddi üzerine idari yargıda açılan dava lehimize sonuçlanmıştır.

-Yeterli mesleki donanıma sahip olmayan kişilerin mesleğe alınmasına yol açacak şekilde değiştirilen kurallarla yapılan hakim ve savcı adayı alımlarına ilişkin sınavların ve dayanakları olan düzenleyici işlem veya ilanların iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle açılan davalar Derneğimizin lehine sonuçlanmış olup, sadece hakim alımları için değil tüm kamusal görevlere alımda etkili olacak önemli kurallar uygulamaya geçirilmiştir.

-UYAP’ın Adalet Bakanlığı’nca mevcut haliyle işletimine son verilerek yargı mensuplarının da katılımıyla oluşturulacak bağımsız ve özerk bir kurum tarafından işletilmesi yönünde yapmış olduğumuz başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açılmış olup, yargısal süreç devam etmektedir.

-Hakim ve savcıların meslek içi eğitimi hususu yasal düzenlemeler ile Adalet Akademisinin yetki ve sorumluluğunda olmasına rağmen bu eğitimin Adalet Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığı’nca çıkarılan genelgeler ile bu daire tarafından yapılmaya devam edilmesi üzerine buna ilişkin genelge ve bakan onayının iptal edilmesi istemiyle bakanlığa başvurulmuş, istemimizin reddi üzerine anılan genelge ve bakan onayının iptali istemiyle dava açılmıştır. Yargısal süreç devam etmektedir.

-Hakim ve savcıların özlük haklarını, yargı bağımsızlığını etkilemeye yönelik her türlü yasa değişikliği önerisi derneğimizce titizlikle incelenerek, siyasi parti, iktidar veya muhalefet ayrımı yapılmaksızın tüm partilerle temas sağlanarak düzeltilmesi yönünde çaba sarfedilmiş başarısız olduğumuz durumlarda, Anayasa Mahkemesine muhalefet partilerince yapılan başvurularda tüm partilere yönelik olarak hazırladığımız teknik bilgiler içeren raporlar en temel referans olarak alınmıştır. Örneğin meslektaşlarımızın emekliliği halinde maaşlarında düşmeye yol açacak yasal düzenlemeler ile ilgili olarak gerekli incelemeler yapılmış ve hukuki girişimlerde bulunulmuştur. Bu konudaki çabalarımız da devam etmektedir. (ayrıntılı bilgi sitemizde mevcuttur.)

-Hangi kişi, kurum veya kuruluştan gelirse gelsin, yargının bir erk olduğu gerçeği ihmal edilmek suretiyle yapılan saldırılar en başta Derneğimizi karşısında bulmuş olup, basın açıklamaları, televizyon programları ve gazete yazıları ile yargıya yönelik her türlü saldırı bertaraf edilmeye çalışılmış, yargının hak ettiği konum ve saygınlığa ulaşmasında en büyük destek olacak olan kamuoyu oluşturmak amacıyla gazete yazarları ve muhabirleri ile mesleki etik çerçevesinde iletişim ağı kurulmuştur. Bu kapsamda hukuksal sorunlarla ilgili olarak ilk başvurulan kaynak YARSAV olmuş böylelikle kamuoyunun en doğru bilgiyi edinmesinin yolu açılmış, bilgi kirliliğinin önüne geçilmeye çalışılmıştır.

-Düzenlenen değerlendirme toplantısı, panel ve sempozyumlar ile meslektaşlarımızın güncel ve evrensel bilgilere ulaşması, yabancı ülkelerde görev yapan meslektaşları ile tanışarak ufkunun sınırlarının genişletilmesi, karşılıklı diyalog ile meslektaş dayanışmasının yerleştirilmesi yolunda çabalar yürütülmüş ve yürütülmeye de devam edecektir. (sempozyumlar ve bilimsel toplantılara ilişkin ayrıntılı bilgi sitemizde mevcuttur.)

-Biri YARSAV’ın kuruluş, gelişim ve etkinliklerini konu alan akademik bir tez olmak üzere iki adet kitabımız basılarak tüm üyelerimize ücretsiz olarak dağıtımı sağlanmıştır (ayrıntılı bilgi sitemizde mevcuttur.)YARSAV yayınlarının sayısının her geçen gün artması amaçlanmaktadır. Bu arada üyelerimizin makale yazmaları ve bu makaleleri yayımlamaları teşvik edilerek kamu oyunun bilgilenmesi yanında meslektaşlarımızın farklı uğraşlara da yönelmesi sağlanmış, böylelikle yazın hayatı pek çok meçhul yetenek kazanmış, yargıç ve savcılarımızın sadece işlerini yaparken değil hayatın pek çok alanında yetkin ve aktif olabileceği gösterilmiştir.

-Bütün bunların yanında en önemsediğimiz çalışma olan ve Türk Tabipleri Birliği ile ortaklaşa yürüttüğümüz meslektaşlarımızın elverişsiz çalışma koşullarını, sorunlarını ve çözüm önerilerini bilimsel olarak tespit etmek üzere başlattığımız çalışma ile ilgili ön hazırlık olarak anket çalışması gerçekleştirilmiş olup, anketin değerlendirilmesi sonrasında bu konudaki çalışmalarımızda izlenecek yöntem belirlenecektir.