Üyelik

YARSAV ÜYELİK KOŞULLARI (ÜYELİK FORMU)

(Yargıçlar ve Savcılar Birliği Tüzüğü-Madde 8 )

(1) Birliğe;

(a) 2802 sayılı Yargıçlar ve Savcılar Yasası’na ek bir ve iki sayılı cetvellerde unvanları gösterilenlerden halen görevde bulunanlar ile adli ve idari yargıdaki yargıç ve savcı adayları,

(b) 2575 sayılı Danıştay Yasası’na tabi olarak çalışan yüksek yargıçlar,

(c) 2797 sayılı Yargıtay Yasası’na tabi olarak çalışan yüksek yargıçlar,

(d) 2949 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Yasaya tabi olarak çalışan yüksek yargıçlar ile raportörler,

(e) 357 sayılı Askeri Yargıçlar Yasası’na tabi olarak çalışan askeri yargıç ve savcılar ile adayları,

(f) a, b, c, d ve e bentlerinde belirtilen görevlerden çekilme veya emeklilik nedeniyle ayrı
lanlar, üye olabilirler.

(2)
Bir başka yer veya kurumda geçici veya süreli görevde bulunmak, üyeliğe engel değildir.

(3)
1. fıkranın f bendinde belirtilen kişilerin üyeliğe kabulleri için ayrıca;

(a) Görevden ayrılmaya davet, meslekten çıkarılma veya eşiti bir ceza almamış olmaları,

(b) Aktif olarak siyasal faaliyetlere katılmamış olmaları veya başvuru sırasında herhangi bir siyasi partiye üye olmamaları,

(c) Başka bir mesleğe ait meslek örgütüne üye olmamaları,gerekmektedir.

(4)
Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusunda;

(a) Mesleki durumun beyan edilmesi,

(b) Tüzük hükümlerinin okunduğunun ve kabul edildiğinin belirtilmesi,gerekmektedir.

(5)
Başvuru, Birlik yönetim kurulu tarafından otuz gün içinde karara bağlanır. Sonuç ilgiliye yazı ile duyurulur. Yönetim kurulunun kararı olumsuz ise gerekçe içermek zorundadır. Bu konuda 11. maddenin sekizinci ila onbirinci fıkra hükümleri kıyasen uygulanır.

(6)
Üyelik sıfatının başlangıcı, yönetim kurulu karar tarihidir.

(7)
Başvurusu kabul edilen üye, üye kayıt defterine kaydedilir.

(8)
Birlik organlarında görev alabilmek için, üye olmak zorunludur.

(9)
Üyelikten çıkanlar, tekrar üyelik başvurusunda bulunabilirler.

(10)
Üyelikten çıkarılanların, çıkarma tarihinden; üyelik başvurusu reddedilenlerin ise, ret tarihinden sonraki iki yıl içerisinde, üyelik başvuruları kabul edilmez.

NOT : Üyelik koşullarını taşıyan hiç bir başvuru reddedilmemiştir.