Yargıtay Birinci Başkanlığına (Konu: Adli Yıl Açılış Töreni)

 

 

T.C.

YARGITAY

BİRİNCİ BAŞKANLIĞINA

 

Konu: Adli yıl açılış töreni 

 

2797 sayılı Yargıtay Kanunu’nun 59. maddesi uyarınca yapılacak olan “2013-2014 Adli Yıl Açılış Töreni” çerçevesinde, her zaman öncü fikirleri izlemiş ve pek çok konuda öncelikler almış olan Yargıçlar ve Savcılar Birliği(YARSAV) olarak bulunmaktan onur duyacağımızı belirtiriz.

Bilindiği üzere; Avrupa Birliği Komisyonu adına Türk Yargı Sisteminin işleyişi hakkında hazırlanan istişare ziyaret raporlarında, yargıçların ve cumhuriyet savcılarının mesleki örgütlerinin kurulmasına işaret edilmiş olup, ülkemizde yargı bağımsızlığı yönünden zorunluluk olarak görülen ve çok uzun süren uğraşlar sonucunda yargıçların ve savcıların, serbest ve sivil bir mesleki örgütü olarak 26 Haziran 2006 tarihinde dernek statüsünde kurulmuş olan YARSAV, Tüzüğünde belirtilen amaçlara ve ilkelere yönelik olarak yaklaşık 1600’ü aşkın yüksek yargıç, yargıç ve cumhuriyet savcısı üyesi ile yedi yıldır faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bugün itibariyle, ülkemizde yargıçların ve savcıların oluşturduğu en geniş tabanlı bir mesleki örgütü olan YARSAV, her yönüyle yürütme organından tamamen bağımsız, yürütme organınca kurulmamış veya kurdurulmamış, yürütme organının etkisine açık olmayan tam bir sivil örgütlenme niteliğinde olup, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile yargıç güvencesini sağlamak, yargı üzerindeki siyasal baskı ve etkileri gidermek için meslek etiği ilkelerine bağlılıkla hareket etmeyi ilke edinmiştir.

YARSAV her ülkeden ancak bir mesleki örgütün üye olarak kabul edildiği, dünyadaki yargıç ve savcı örgütlerini ülkesel temsil esasına göre çatısı altında toplayan, tavsiye kararı almaları konusunda Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi’ne başvuru yetkisi bulunan, merkezi Roma’da bulunan ve 1953 yılında kurulan Uluslararası Yargıçlar Birliği(IAJ) üyesidir. Ayrıca, bu gün 14 ülkeden 20 ye yakın yargıç savcı derneğinin katılımı ile oluşan 15.000 civarında üyesi bulunan Avrupa yargısal ortamının eleştirel düşünceyle çağdaşlaşmasına katkıda bulunmayı amaçlamış, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin yargıyla ilgili kurul ve komisyonlarının gerçekleştirdiği toplantı ve seminerlere katılarak Avrupa’nın demokratik hukuk kültürünün oluşumunda önemli rolü olan Özgürlük ve Demokrasi için Avrupalı Yargıçlar ve Savcılar Birliği(MEDEL)’in üyesi olduğumuzu da gururla ifade etmek isteriz.

Bu noktada; “Birleşmiş Milletler Bangolar Yargı Etiği İlkeleri” ve “Budapeşte ilkeleri” nin de YARSAV olarak varlığımızda göz ardı edilemeyeceğini vurgulamak isteriz. Zira, bir çok uluslararası belgede yer aldığı gibi Bangolar Yargı Etiği İlkelerinin “Dürüstlük” başlıklı 13. maddesinde de “Yargıç, yargıçlarla ilgili derneklere katılabilir veya böyle dernekler kurabilir ya da yargıçların çıkarlarını temsil eden diğer örgütlere katılabilir.” denmektedir.

YARSAV’ın varlığının zorunluluğu, üyesi olduğu uluslararsı örgütler, Avrupa Birliği sürecindeki rolü biryana asıl varlık nedenine gelince;

Bu bağlamda; yargıç ve savcıların sorunlarını dile getirmekte, çözüm önerileri sunmakta, çözüm için gerekli katkıyı vermekten de geri durmamaktadır. Avrupa Birliği’ne grime sürecinde Yargıtay, Danıştay Anayasa Mahkemesi ve HSYK’nın yürüttüğü Avrupa Birliği projelerinde yargıç ve savcı örgütlerinin eksikliğinin dile getirilmesi üzerine Yarsav bu projelere de gözlemci ya da katılımcı olarak yargıç ve savcıların sesi olmuştur.  Üyesi olduğu uluslararı yargı örgütleri ile  hukukun evrensel ilkeleri, yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü ve de gerçek bir demokrasi mücadelesinde işbirliği yapmaktadır.

Biliyoruz ki; yargıç ve savcıların hakları ve güvenceleri konusunda ciddi eksiklikler ve çelişkiler bulunmaktadır. Bunun en çarpıcı örnekleri yargıç atamaları, terfileri ve teftişlerinde ortaya çıkmakla birlikte, yoğun iş yükleri altında yıpranan yargıçların bir de gerek basın gerekse siyasi kişi ve kurumlar tarafından yıpratılmaları ve hatta hedef haline getirilmeleri söz konusu olmaktadır. Yakından izlediğimiz, paylaştığımız, çözüm ararken çözümsüz kaldığımız bu sorunları ilk ağızdan  ve aynı zamanda   yaşayanlar olarak da anlatmak, sorunlarımızı da, memnuniyetimizi de çarelerimizi de kendimiz dile getirmek istiyoruz

Yargıda bittiği söylenen  ancak bizim henüz en ufak belirtisini bile göremediğimiz vesayet döneminin biteceği umuduna bir başlangıç,    yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını savunurken, diğer yandan bu bağımsızlığın ve tarafsızlığın güvencesi olabilmek için yargıçlar ve savcılar tarafından oluşturulan meslek örgütlerini görmezden gelinmediğinin bir göstergesi ve de yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına, hukukun üstünlüğüne yürekten inanmış  adalet emekçilerinin kendi seslerini dinlemeye bir çağrı yapıyor  2013-2014 Adli Yıl Açılış Töreninde   YARSAV olarak  şeklen değil içerik olarak da etkin kılınmayı  diliyor tarafımıza söz hakkı tanınmasını arz ediyoruz.

YARSAV YÖNETİM KURULU