Türkiye’de Yargı Bağımsızlığı Ve Yargıda Örgütlenme

Kitabın tamamını okumak için tıklayınız (Linkin üzerinde sağ tıklayıp “Hedefi Farklı Kaydet” diyerek kitabı bilgisayarınıza indirebilirsiniz)

ÖNSÖZ

Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV), temel insan haklarından olan düşünceyi  açıklama ve örgütlenme özgürlüğünü kullanarak yargı bağımsızlığı, yargıç güvencesi ve hukuk devleti konusunda evrensel ölçütlerin ülkemizde yerleşmesini sağlamak, mesleki konulardaki çalışmalarda ve sorunların çözümünde bir odak olmak fikrinden yola çıkan Türk yargıç ve savcılarının oluşturduğu ilk ve tek sivil toplum örgütü olmak onur ve sorumluluğunu taşımaktadır.

Yargıçlar ve Savcılar Birliği’nin kuruluşuna etken olan bu ilkeler çerçevesinde hazırlanan ya da oluşumuna katkı sağlanan, seçkin hukukçuların katılımı ile güç kazanan panel, buluşma gibi etkinlikler ile makale, söyleşi gibi çalışmaları toplu halde yayın yaşamına kazandırmak düşüncesi bu kitabın çıkış noktasını oluşturmaktadır.

Bu kitap, Yargıç Nuray ÖZTÜRK TEKİN tarafından hazırlanan ve
TODAİE’de Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı Çerçevesinde yüksek lisans projesi olarak sunulan “Yargıçlar ve Savcılar Birliği’nin Kuruluş, Gelişim ve Etkinlikleri” başlıklı birinci kitabımızdan sonra, YARSAV’ın bu alandaki ikinci kitabı olma özelliği ile bizi heyecanlandırmaktadır. Toplumda soyut olarak algılanan yargı bağımsızlığı, yargıç güvencesi ve hukuk devleti kavramlarının içini doldurmak, yaşamsallığını vurgulamak için yargıç ve savcılarımızın söyleyecekleri ne çok söz olduğunu da göstermektedir.
Bu bağlamda, yayın yaşamına ilişkin bir başka çalışmamız, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Tüm Öğretim Üyeleri Derneği’nin işbirliği ile hazırladığımız “Anayasa Yapımı ve Kamuoyuna Sunulan Taslak Metin” konulu, 19 Ekim 2007 tarihli panelde yer alan ve değerli konuşmacılar Mümtaz Soysal, Alparslan Işıklı, İbrahim Kaboğlu, Nuri Alan, Korkut Kanadoğlu ve Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun konuşmalarını içeren metin, Mülkiye Dergisinin Kış/2007 sayısında yayınlanmıştı.

Üç bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde YARSAV’ ın kuruluş yıldönümü etkinliği olarak düzenlediğimiz, “Türkiye’de Yargı Bağımsızlığı ve Yargıda Örgütlenme” konulu panelde sunulan bildiriler, ikinci bölümde YARSAV yazıları ve söyleşiler, üçüncü bölümde ise YARSAV TÜZÜĞÜ ve basın açıklamalarından seçmeler yeralmaktadır.

Kitabı, Türk yargı yaşamına katkı sağlayacağı umut ve iyi dileklerimizle sunuyoruz.

YARSAV
YÖNETİM KURULU
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ. 4

BİRİNCİ BÖLÜM
TÜRKİYE’DE YARGI BAĞIMSIZLIĞI VE YARGIDA ÖRGÜTLENME

I. AÇIŞ KONUŞMASI 11

II. BİRİNCİ OTURUM BİLDİRİLERİ 13

A. SABİH KANADOĞLU.. 13

B. ORHUN YET. 15

C. HAMDİ YAVER AKTAN.. 23

D. ÖMER FARUK EMİNAĞAOĞLU.. 32

E. Av. KAZIM KOLCUOĞLU.. 46

III. İKİNCİ OTURUM BİLDİRİLERİ 50

A. Av. ÖZDEMİR ÖZOK. 50

B. Doç. Dr. SİBEL İNCEOĞLU.. 52

C. Av. NEVZAT ERDEMİR.. 56

D. EMİNE ÜLKER TARHAN.. 58

E. Av. VEDAT AHSEN COŞAR.. 64

İKİNCİ BÖLÜM
YARSAV YAZILARI VE SÖYLEŞİLER

I. NURİ ALAN.. 73

A. YARSAV’IN KAPATILMASI 73

II. ÇETİN AŞÇIOĞLU.. 75

A. YARGIDA OLUMLU BİR GİRİŞİM YARGIÇ VE SAVCILAR BİRLİĞİ 75

III. ALİ RIZA AYDIN.. 78

A. YARGIÇLAR VE SAVCILAR BİRLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. 78

B. DERNEK KURMA ÖZGÜRLÜĞÜ VE ANAYASA. 85

C. YASAYLA DARBE OLUR MU?. 91

D. YARGIYA BASKI VE DENETİM.. 93

E. YENİ ANAYASA ÇALIŞMASININ YARGI BÖLÜMÜ HAKKINDA. 95

IV. ORHAN BURSALI 98

A. ADALETE KISKAÇ.. 98

V. Doç. Dr. OSMAN CAN.. 101

A. YARGI VE DEMOKRATİK MEŞRUİYET. 101

VI. ÖMER FARUK EMİNAĞAOĞLU.. 104

A. YARGI BAĞIMSIZLIĞI VE YARSAV. 104

B. KORKU KRALLIĞI MI KONUŞAN YARGI MI?. 148

C. YARSAV. 159

D. YARSAV’I KAPATMA GİRİŞİMİ 178

VII. Prof. Dr. MESUT GÜLMEZ. 184

A. KAPATIN YARSAV’I YARSAV-SEN KURULSUN! 184

VIII. Prof. Dr. İBRAHİM KABOĞLU.. 189

A. İŞBİRLİĞİ VE BAĞIMSIZLIK. 189

IX. ERAY KARINCA.. 191

A. YARGIÇLARIN ÖRGÜTLENME SERÜVENİ 191

B. YARGIÇLARIN MESLEKİ ÖRGÜTLENME AÇISINDAN YENİ ANAYASADAN BEKLENTİLERİ 194

C. YÜRÜTME, YARGI İLİŞKİLERİ VE YENİ ANAYASA. 198

D. HUKUK DEVLETİNDEN YASA DEVLETİNE. 201

X. GÜLSÜM KARSLI 204

A. YARSAV´IN KATİLİ İTAAT KÜLTÜRÜ OLACAKTIR.. 204

XI. HAKAN MURAN.. 206

A. YARSAV. 206

XII. Prof. Dr. HAYRETTİN ÖKÇESİZ. 213

A. YARSAV’I KAPATMALI MI?. 213

XIII. YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN.. 215

A. YARSAV’I KAPATMAK. 215

XIV. ZEKERİYA SEVİMLİ 217

A. BİR SİVİL İNİSİYATİF, YARGIÇLAR VE SAVCILAR BİRLİĞİ 217

XV. ALİ SİRMEN.. 223

A. YARGIYA BASKI SÜRÜYOR.. 223

XVI. M. ÖNDER TEKİN.. 225

A. AÇILAN DAVALARI, TBMM KARARA BAĞLARSA, HUKUK DEVLETİ NEREDE?. 225

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
EKLER

EK-I 239

YARGIÇLAR VE SAVCILAR BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ.. 239

EK-II 263

BASIN AÇIKLAMALARI 263

1. Adli ve İdari Yargı Yargıç ve Savcı Adayları Sınav Yönetmeliği Hakkında Basın Açıklaması 263

2. Zorunlu Müdafi/Vekil Görevlendirilmesi Hakkında Basın Açıklaması 263

3. Yargıç ve Savcı Adaylığı Sınavlarının Ertelenmesi Hakkında Basın Açıklaması 264

4. Adli ve İdari Yargı Yargıç ve Savcı Adayları Sınavı ve Sınav Yönetmeliğinin İptaliyle İlgili
Davalar Hakkında Basın Açıklaması 265

5. Avukatlık Sınavının Kaldırılması Hakkında Basın Açıklaması 266

6. Türk Ceza Yasasının 301. Maddesi Hakkında Basın Açıklaması 266

7. 2802 Sayılı Yasanın Adli ve İdari Yargı Yargıç ve Savcı Adayları Sınavıyla İlgili Kurallarının
Anayasal Denetimi Hakkında Basın Açıklaması 270

8. Yargıtay Yasa Tasarısı Hakkında Basın Açıklaması 270

9. Küçükçekmece Ceza Yargıcı Sayın İnsaf Gündüz’e Yapılan Saldırı Hakkında Basın Açıklaması 272

10. Türkiye Hâkimler ve Savcılar Birliği Yasa Tasarısı Hakkında Basın Açıklaması 273

11. “Uyap’ın Adalet Bakanlığınca İşletilmesinin İptali” İstemiyle Açılan Dava Hakkında Basın Açıklaması 274

12. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Kararı Uyarınca Mülakata Devam Edilmemesi Gerektiği Hakkında Basın Açıklaması 275

13. Yargıçlar Hakkında Açılan Disiplin Soruşturmalyarıyla İlgili Basın Açıklaması 276

14. Yargıtay ve Danıştay Üyeliğine Seçilen Üyelerin Cübbe Giyme Törenleri Hakkında Basın Açıklaması 278

15. Adalet Bakanlığı Müsteşarının Adalet Bakanlığına Getirilmesi Hakkında Basın Açıklaması 279

16. 17.5.2006 Günü Danıştay’a Yapılan Saldırının Yıldönümü Nedeniyle Yapılan Basın Açıklaması 280

17. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Nuri Ok ve Yargıtay Başkanı Osman Arslan’ın Yasa Tasarıları ve YARSAV Hakkında Yaptıkları Açıklamalarla İlgili Basın Açıklaması 281

18. Başbakan’ın Yargıyla İlgili Açıklamaları Hakkında Basın Açıklaması 285

19. Başbakan’ın Anayasa Mahkemesi Kararıyla İlgili Açıklamaları Hakkında Basın Açıklaması 286

20. Atama Kararnameleri Hakkında Basın Açıklaması 286

21. YARSAV Hakkında Soruşturma Açılması ve Kapatılma Girimleriyle İlgili Basın Açıklaması 288

22. Adli Araverme Hakkında Basın Açıklaması 289

23. Cumhurbaşkanı Seçimi Hakkında Basın Açıklaması 292

24. Adli Yıl Açılışı Nedeniyle Basın Açıklaması 294

25. Yeni Anayasa Çalışmaları ve Yargı Hakkında Basın Açıklaması 294

26. YARSAV’ın Kapatılması Girişimleri Hakkında Basın Açıklaması 295

27. Terörist Saldırılara Karşı Basın Açıklaması 296

28. Yargıya Karşı Yapılan Açıklamalar Hakkında Basın Açıklaması 297

29. Yüksek Mahkemelere Karşı Yapılan Açıklama Hakkında Basın Açıklaması 298

30. Yargıç ve Savcı Sınavları Hakkında Basın Açıklaması 298

31. Yargıç ve Savcıların Çalışma Koşulları Hakkında Basın Açıklaması 302

32. 5720 Sayılı Yasa Hakkında Basın Açıklaması 305

33. Anayasa Platformu Girişimi Hakkıda Basın Açıklaması 305

34. Hukukun Üstünlüğü ve Yargı Kararlarına Yönelik Eleştiriler Hakkıda Basın Açıklaması 306

EK-III 307

TBMM İnsan Hakları Komisyonuna Başvuru Dilekçesi 307