Adalet Bakanlığı Teftiş Kuruluna İlişkin Basın Açıklaması, 14.01.2011

BASIN AÇIKLAMASI

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna bağlı görev yapacak Teftiş Kurulunun oluşturulmasına ilişkin çalışmaların tamamlandığı, hiçbirinde oybirliğinin sağlanamamasına karşın tüm atamaların gerçekleştiği bilgisine ulaşılmıştır.

Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulunun, başta başkanı olmak üzere hiçbir herhangi bir kritere uyulmadan oluşturulan listenin özellikle Adalet Bakanlığı listesinden seçilen ve Cumhurbaşkanı tarafından meslek dışından atanan HSYK üyelerinin birlikte hareket etmeleri ve mutabakatıyla belirlendiği, bu kadar önemli bir konuda uzlaşmaya dahi yanaşılmadığı, böylece Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulunun çok da muteber olmayan geleneklerinin Kurula taşınması iradesinin ortaya konulduğu anlaşılmaktadır. Bu yolla, aslında istenildiği taktirde, kurula bağlı bir bağımsız teftiş yapılanması oluşturulabilecekken,  doğrudan bakanlık teftişinin kurula taşınmasının tercihe ve amaca şayan görüldüğü anlaşılmakta,  izlenmektedir. Aynı yöntemin HSYK’na üye seçim sürecinde ve genel sekreterlik kadrolarının oluşturulmasında da kullanıldığı, bakanlık kadrolarının kurula taşınması ve kurulun bakanlığın bürosu haline dönüştürülme sürecinin devam ettiği anlaşılmaktadır.

Diğer yandan özellikle de meslek mensubu olmayan ve Cumhurbaşkanı tarafından atanan üyelerin bir günde bakanlık müfettişleri arasından yargıç ve Cumhuriyet savcılarının tüm mesleki yaşamlarını etkileyecek yetkilerle donatılmış Kurul müfettişlerinin sicillerini inceleyip, seçip, ayıklayarak, atamasını yapabilecek ve haklarında görüş bildirecek kadar bilgi sahibi olmaları manidardır. Bu sürede konunun uzmanı olmayan kişilerce yapılan değerlendirmenin sağlıklı olduğu hususunda camiada derin kuşku doğmaktadır. HSYK’nun oluşmasının hemen ertesinde çıkarılan kararnamelerde de aynı adaletsiz yöntemin izlendiği ve birçok mağduriyetin yaşatıldığı hatırlardadır.

Deneyimli ve kıdemli Adalet Başmüfettişlerinin başvurularının alınmasına karşın kıdem, liyakat, deneyimleri göz ardı edilerek, aralarında HSYK üyelik seçiminde YARSAV tarafından desteklenen saygın bir başmüfettişin ve YARSAV üyesi bir başmüfettişin de bulunduğu çok sayıda müfettiş, adeta kariyer tenziline uğratılmışlardır.

HSYK yasasının 3. maddesinin 7. fıkrasında yer alan “Kurul mahkemelerin bağımsızlığı ile hakimlik ve savcılık teminatını gözeterek adalet,  tarafsızlık, doğruluk ve dürüstlük, tutarlılık, eşitlik ehliyet ve liyakat ilkeleri çerçevesinde görev yapar” hükmünü hatırlatır, ilgilileri yasaya uyma konusunda gerekli özeni göstermeye davet ederiz.

14.1.2011

YARSAV YÖNETİM KURULU