YARSAV, İdari Engelleri "Yürütmenin Durdurulması Kararıyla" Aşmış Olup, Seçimli Genel Kurul Süreci Başlayacaktır 29.09.2006

Türk Medeni Yasası’nın 60 ncı ve Dernekler Yönetmeliğinin 6 ncı maddeleri uyarınca “en büyük mülki amirin dernek tüzüğünü bizzat”  incelemekle yetkili ve görevli olmasına rağmen;  Ankara Valiliği, tüzüğümüzü İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığına göndermiştir. Bu birim ise, yargıç ve savcıların dernek kurup kuramayacakları ve tüzükteki ilkelerin hukuksal yönden durumunu Adalet Bakanlığından sormuştur.

Adalet Bakanlığı,31.7.2006 tarihli ve Bakan imzalı üç sayfalık yazıda özetle, “yargıç ve savcıların dernek kurmak ve dernek organlarında görev almalarının ve konunun Anayasanın “yargıçlar ve savcılar yasalarda belirtilenden başka resmi ve özel görev alamazlar” hükmü çerçevesinde değerlendirilmesi ve buna göre uygulama yapılmasını”, İçişleri Bakanlığına bildirmiştir.

İçişleri Bakanlığı bu yazıyı dayanak yaparak, 17 konuda tüzükte hukuka aykırılık olduğunu, Ankara Valiliğine 23.8.2006 tarihinde iletmiştir.

Ankara Valiliği, bu yazıyı esas alan 24.8.2006 tarihli yazısını, 17 konuda tüzük düzeltmesi yapılması için, 28.8.2006 tarihinde YARSAVa tebliğ etmiştir. Bu yazıyla YARSAV’a, hak düşürücü nitelikte 30 günlük  süre tanınmıştır.

***

24.8.2006 tarihli yazıda özetle; “halen meslekte olan  yargıç ve savcıların kurucu üye olamayacağı ve kuruculuktan çıkartılmaları; yargı bağımsızlığını savunmak ve sağlamanın da devletin egemenlik yetkileri kapsamında olduğu, Anayasada egemenlik yetkisini kullanacak organların belirlendiği, bu nedenle YARSAV tüzüğündeki hükümlerin, devletin egemenlik yetkisine aykırılık oluşturduğundan, tüzükten yargıyla ilgili tüm hükümlerin çıkartılması…” istenilmiştir.

Ancak  Adalet Bakanlığı 2005 yılında Avrupa Birliğine gönderdiği yazıda, “yargıç ve savcıların mesleki dernekler kurmaları konusunda hiç bir yasaklama olmadığını”;  yine 12.6.2006 tarihinde Avrupa Birliğine gönderdiği yazıda, “yargıç ve savcıların örgütlenmeleri konusunda kısıtlama bulunmadığını” bildirmiştir.

Bu yazışmalar Bilgi Edinme Hakkı Yasası çerçevesinde temin edilmiştir.

Anayasanın 33/son maddesinde “Vakıflar, dernekler hakkındaki bu madde hükümlerine tabidir” hükmü yer almasına; ATGV ve ATEVin başkan ve yöneticilerinin, Adalet Bakanlığı üst düzey yöneticileri olmasına rağmen, pratikte “resmi ve özel görev kapsamında” olmadığı asla ve asla tartışmasız olan, temel bir insan hakkının kullanımından ibaret bu konuda, Adalet Bakanlığının YARSAVa yönelik yazısı “anlamlı” bulunmuştur.

YARSAV yargı bağımsızlığını gerçekleştirecek ve egemenlik yetkisi kullanan/kullanacak olan “resmi bir organ” değildir. Yargı bağımssızlığını savunan, bu konuda çalışmalar yapacak olan, yargı bağımsızlığını amaçlayan bir örgüttür. Düşünce özgürlüğü kapsamında kalan bu konunun savunulamayacağını söylemek, dünya hukuk tarihinde bir ilki oluşturmuştur.

Tüzükte, yasaya aykırı bir yön olmadığından YARSAV tarafından herhangi bir düzeltme yapılmamıştır.

***
Bu nedenle organik yönden Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlıkları, biçimsel yönden ise Ankara Valiliğine ait işlem ile, Dernekler Yönetmeliğinin ve diğer ilgili yönetmelik hükümlerinin iptali istemiyle, 25.9.2006 tarihinde Danıştay 10. Dairesine dava açılmıştır.

Davada “Ankara Valiliğinin, 28.9.2006 tarihi sonrasında asliye hukuk mahkemesinde fesih sürecini  başlatacak olması nedeniyle, bu durumun önlenmesi için savunma alınmadan yürütmenin durdurulması da” talep edilmiştir.

Anılan Daire, YARSAVa tebliğ edilen 29.9.2006 tarihli ara kararı ile yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir.

***

Danıştay kararı uyarınca genel kurul süreci başlatılacaktır. 26.6 tarihinden itibaren öngörülen altı aylık süre dolmadan genel kurul toplanacaktır.

Kurucu üyelerin/Üyelerin, ödentilerini web sayfasında ilan edilen (Üyelik formunun en altında hesap numaraları gösterilmiştir) hesap numaralarına yatırıp dekontu YARSAV’a iletmeleri işlemleri hızlandırmaktadır.

Genel kurula ve genel kurulda tüzük değişikliğine yönelik öneriler, [email protected] mail adresine beklenilmektedir.

Saygıyla duyurulur.

Ömer Faruk EMİNAĞAOĞLU

YARSAV Geçici Yönetim Kurulu Başkanı