Kamuoyuna 28.07.2011

Resmi bildirimlerin yapılmasıyla 17 Yargıtay Üyesi’nin görev yaptıkları Dairelerin “Yeni Yargıtay Dairelerinin kurulması, hizmet gerekleri” gibi gerekçelerle değiştirildiğini öğrenmiş bulunmaktayız.

Yargıtay Kanunu değişikliğini de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6110 sayılı Kanun tasarısı kamuoyu ile paylaşıldığında YARSAV olarak değişikliğin Yüksek yargıyı ele geçirme operasyonunun başlangıcı olduğunu kamuoyu ile paylaşmıştık. Özellikle;

 Görevleri arasında “Yeni gelen üyelerin yerlerini, dairelerin iş durumunu ve ihtiyaçlarını göz önünde tutarak belli etmek ve zorunlu hallerde daire başkanı ve üyelerin dairelerini değiştirmek, Yargıtay Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri daire başkanları ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin hakimlik vakar ve onuruna ve kişisel haysiyetlerine dokunan veya görev gereklerine uygun düşmeyen davranışlarından, kişisel ve görevle ilgili suçlardan dolayı ön veya ilk soruşturma yapmak” olan Birinci Başkanlık Kuruluna(DİVAN’A) üyelik ve seçilme koşullarını düzenleyen 33. maddeye dikkat çekmiştik. Değişiklik, görev süresi henüz dolmamış Birinci Başkanlık Kurulu’nun görevini sonlandırıyor ve Kurula seçilebilmek için dört yıl Yargıtay üyeliği yapmış olma koşulunu da kaldırıyordu.

Bu değişikliğin, Yargıtay dairelerinde görev yapan Üyelerin yerlerinin keyfi uygulamalarla değiştirilmesi, soruşturmalarla görevlerini yapamaz hale getirilmesi riskini içerdiğine vurgu yapmıştık.

Yargıtay Kanunu değişiklikleri yürürlüğe girdikten sonra, Yargıtay artık yüksek sesle söylenmeye başlanan BLOK OY uygulaması ile tanışmıştır. Bu oylarla belirlene DİVAN yeni seçilen üyelerin görev dağılımını yapmış ve yayınlamıştır. Yeni kurulan Daireler fiili olanaksızlık nedeniyle henüz görevlerine başlayamamış yargı hızlanamamışken DİVAN Daire üyelerinin yerini yeniden değiştirmiştir.

HSYK imza attığı yedi kararname ile parça parça ilk derece mahkemelerini dizayn ederken,  göreve başlamamış Daireler ve çalışmakta olan Dairelerin üyelerinin yerlerinin değiştirilmesinin hizmet gereği olduğu inandırıcı olmaktan uzaktır. Bu tasarrufun yargıyı dizayn etme operasyonunu yüksek yargı ayağını oluşturduğu kuşkusunu yaratmaktadır.

Özellikle, İlhan Cihaner’in yargılandığı davada tahliye kararını veren 11. Ceza Dairesi Başkanı Ersan Ülker’in, Mehmet Haberal’ın açtığı tazminat davasında  verilen karara katılan 4 ncü Hukuk Dairesi üyesi Ayşe Çevikbaş, istekleri dışında başka dairelerde görevlendirilmeleri dikkat çekicidir. Ayrıca, görev yaptıkları Daire değiştirilen 4 Yargıtay Üyesi’nin de talebinin olmadığı öğrenilmiştir.

Bu uygulama, DİVAN eliyle bazı kritik davalara müdahale edilmek istendiği, Anayasa ile teminat altına alınan bağımsız mahkemelerde yargılanma hakkı ve doğal yargıç ilkesinin göz ardı edilebileceği, yüksek yargıda dahi yargıç güvencesinin kalmadığı anlamına gelmektedir. Unutulmamalıdır ki; Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi ilkelerinin yok sayıldığı görüntüsü veren uygulamalar halkın adalete olan inancını sarsacaktır.

DİVAN’ı; Yargıtay üyelerinin yerini değiştirme, başta Yargıtay Birinci Başkanı olmak üzere tüm üyeler hakkında soruşturma yapma görev ve yetkilerini keyfi uyguladığı, Yargıtay üyelerini baskı altında tuttuğu  algısı yaratmaması  için Yargıtay üyelerinin görev değişikliği kararını geri çekmeye çağırıyoruz.

YARSAV YÖNETİM KURULU