Zorunlu Müdafiilik Hizmetlerinin Durdurulması Konusunda Yarsav’dan Basın Açıklaması 02.08.2006

Barolar Birliği’nin zorunlu müdafiilik hizmetlerinin durdurulması yönündeki kararına karşı Yarsav yazılı basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması şöyle:

BASIN AÇIKLAMASI

01.06.2005 te yürürlüğe giren Ceza Muhakemesi Yasası ile müdafi/vekil görevlendirmenin kapsamı genişletilmiş, artan görevlendirmeler nedeniyle avukatlara ücretlerinin ödenebilmesi için barolara bu çerçevede ödenek aktarılmamıştır. Sonuçta temel bir insan hakkından yararlanmayı sağlamak amacıyla yapılan görevlendirmelerin, avukatlar yönünden angaryaya dönüştüğü nitelemeleri yapılır olmuştur.

Türkiye Barolar Birliği de 22.7.2006 tarihinde yapılan ve 55 baro başkanının katıldığı toplantıda, 01.08.2006 gününden başlayarak, sorun tüm boyutları ile çözülene kadar  Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamındaki tüm müdafi/vekil görevlendirmelerinin durdurulmasına karar vererek, bu kararı kamuoyuna duyurmuştur.

***

Zorunlu müdafi/vekil görevlendirilmesi konusunda ortaya çıkan sorun, hızla gerçekleştirilen temel yasa değişikliklerine uygun hizmet ve ödenek sorununun gözden ırak tutulmasından; çözümlerin ise, sorunların yaşanması sonrasına ertelenmesinden kaynaklanmaktadır.

Temel bir insan hakkını kullandırmak için görev üstlenen avukatların haklarının elbette gözetilmesi gerekmektedir. Ancak yürütme organı ile barolar arasında yaşanan sorun nedeniyle, kişilerin evrensel düzeyde kabul gören zorunlu müdafi/vekil haklarından mahrum bırakılması, yargılama ve soruşturmalar yönünden hukuka da aykırı durumlar ortaya çıkarabilecektir ki, bu durumun öncelikle gözetilmesi zorunludur.

Hukukun üstün ve egemen olmasını, insan hak ve özgürlüklerinden yararlanılmasını savunan YARSAV;

Bu bağlamda yargıya bütçeden ayrılan pay konusunda da ortaya çıktığı üzere, mali konularda yargı organlarına ve yargısal hizmetlere ayrılan kaynakların yetersizliği karşısında, yargı organlarına ve yargısal hizmetlere yeterli kaynak ve bütçeden pay ayrılmasından uzak durulmaması,
Barolar tarafından gösterilen demokratik tepkinin başka sorunlara yol açmaması ve gelecekte de benzer sorunların yaşanmaması için, gerekli ve kalıcı önlemlerin alınması; konunun yargılama faaliyetlerini ve bu bağlamda insan haklarını ilgilendirmesi gözetilerek herkesin ve her kurumun gerekli özeni göstermesi,
Konunun tarafı olmayan kişilerin de sahip oldukları temel insan haklarından yoksun bırakılmaması
Yolundaki görüş ve düşüncelerini kamuoyuna saygıyla duyurur. 02.08.2006

Ömer Faruk EMİNAĞAOĞLU

Yargıçlar ve Savcılar Birliği

YARSAV

Yönetim Kurulu Başkanı