Sonuç Bildirgesi

YARSAV – İAJ – MEDEL ULUSLARARASI SEMPOZYUM SONUÇ BİLDİRGESİ

9.07.2008 Uluslararası Sempozyum da YARSAV-IAJMEDEL
Sonuç Bildirgesi
English version
CONCLUSIONS
YARSAV, IAJ and MEDEL have convened in the international symposium "The Separation of Powers and
Freedom of Association within Judiciary" in Ankara- Turkey on 5th and 6th th July 2008 and came to the
following conclusions, in order to act in a common understanding to lift the hindrances before the
judiciary for constituting voluntary associations and for the independence of judiciary, that:

    Judiciary is the security of freedom and equality,
    Independence of judiciary, human rigths, rule of law and democracy are on the same line,
    Independence and impartiality of the judiciary are the true bases of democracy,
    Just formal side of the democracy cannot be satisfactory; it must be brought into live with a system
    of values and this can be done merely by law and judiciary,
    Independence of judiciary and judges express an indivisible unity,
    There are guarantees, preventing the judiciary to be subjected to politics and the legislative have to comply with them,
    The principle of plurality should not influence the separation of powers, essentially the judiciary,
    According the international legal instruments, judges and prosecutors are free to establish associations,
    Associations of judges and prosecutors must be established by free will of the judges and prosecutors,
    and cannot be governed or regulated by other authorities,
    The intellectual freedom of judiciary as well as its independence must be secured.

Türkçesi

SONUÇ BİLDİRGESİ

SONUÇ BİLDİRGESİ


YARSAV, IAJ VE MEDEL 5-6 Temmuz 2008 tarihinde Ankara- Türkiye´de düzenlenen "Kuvvetler Ayrılığı ve Yargıda Örgütlenme Özgürlüğü" isimli uluslararası sempozyumda bir araya gelmişler ve yargıda serbest iradeyle kurulan dernekler önündeki engelleri ortak bir anlayışla ortadan kaldırmak ve yargı bağımsızlığı için:

  • Yargının özgürlük ve eşitliğin güvencesi olduğunu,
  • Yargı bağımsızlığı, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin aynı doğrultuda olduklarını,
  • Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının demokrasinin gerçek temelini oluşturduğunu,
  • Demokrasinin sadece biçimsel yönünün yeterli olamayacağını, bir değerler sistemi ile birlikte yaşama geçirilmesi gerektiğini ve bunun daha ziyade hukuk ve yargı tarafından gerçekleştirilebileceğini,
  • Yargı ve yargıç bağımsızlığının bölünmez bir bütün teşkil ettiğini,
  • Yargının siyasete tabi kılınmasını engelleyen önlemler bulunmakla, yasama erkinin de (erklerin de) buna uyması gerektiğini,
  • Çoğulculuk ilkesinin güçler ayrılığı ilkesini, özellikle yargıyı etkilememesi gerektiğini
  • Uluslararası yasal belgelere göre yargıç ve savcıların dernek kurma hürriyetlerinin bulunduğunu,
  • Yargıç ve savcı derneklerinin yargıç ve savcıların özgür iradeleri ile kurulması gerektiğini ve başka yetkelerce yönetilip düzenlenemeyeceğini,
  • Yargının entellektüel özgürlüğü ve bağımsızlığının güvenceye alınması gerektiğini, Kabul ve beyan etmişlerdir.