Yarsav Kurucu Başkanı Sayın Ömer Faruk EMİNAĞAOĞLU Hakkında Verilen...

Göreve geldikleri ilk günden bu yana yargıç güvencesini örseleyen, yargı kararlarını dahi yok sayarak faaliyet gösteren 12 Eylül 2010 HSYK’sının 2. Dairesi, son bir yıl içerisinde 6’sı meslekten ihraç, 41 tanesi yer değiştirme cezası olmak üzere 339 dosyada 278 ceza tayini kararına geneli oy çokluğuyla olmak üzere imza atmıştır.

HSYK, meslekten ihraç dışındaki tüm disiplin cezalarına, yargıç ve Cumhuriyet savcılarının haklarında terfi ve birinci sınıfa ayırma ve birinci sınıf olma kararlarına karşı yargı denetiminin de kapalı olmasının verdiği güvenle, tasarruflarında, kendisine yakın olanlar kategorisi oluşturarak taltif etmekte, diğerlerini de ötekileştirerek bedel ödetmekte ve cezalandırmaktadır. Bazen yargı kararlarını dahi hiçe sayarak, bu denetimsizlik atmosferinde yargı camiası üzerinde bir baskı ve korku imparatorluğu kurmaktadır. Kurul’un son bir yıllık uygulamaları sonucunda; kuşku ve güvensizlik, yargı örgütüne hakim olmuş ve adalet hizmetinin sağlıklı üretilmesi koşullarının tümden ortadan kalkması noktasına gelinmiştir.

Demokratik bir ülkenin 3 temel erkinden biri olan yargıda, mensuplarının evrensel standartlara uygun şekilde görevlerini sürdürebilmesini ve  yargı bağımsızlığının güçlendirilmesini temel ilke edinen bir sivil toplum örgütü olan YARSAV’ın kurucu başkanı olan ve halen YARGISEN başkanlığını yürüten sayın Ömer Faruk EMİNAĞAOĞLU da bu kıyımdan nasibini almış; Türkiye Cumhuriyetinde yargıya ilişkin siyasetin yürütülmesi adına ve yargıya yönelik müdahalelerin her türlüsüne karşı ortaya koyduğu gayretlerinden, yürekliliğinden ve söylemlerinden ötürü, yasa dışı dinleme kayıtlarına dayanarak alınan hukuksuz bir kararla açık şekilde çağdaş hukukun en temel prensipleri çiğnenerek, kıyım çarkını büyük bir hevesle çeviren HSYK 2. Dairesi tarafından yer değiştirme cezası ile cezalandırılmış, karar 19.7.2011 tarihinde verilmesine rağmen, 7 ay sonra kurucu başkanımıza tebliğ edilmiştir.

HSYK 2. Dairesi gerekçeli kararında sayın Eminağaoğlu için, yargı mercilerince haklarında imha kararları bulunan ve bu sebeple de imha edilmesi gereken hukuken delil niteliğine sahip olmayan yasa dışı dinleme kayıtlarına dayanmış, hiç biri suç teşkil etmeyen ve hukuka aykırı olmayan tamamen özel hayatına yönelik, tamamı ifade özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gereken telefon görüşmeleri yer değiştirme cezasına gerekçe olarak gösterilmiştir. Aynı dönemde YARSAV başkanı olan sayın Eminağaoğlu’nun uluslar arası yargı toplantılarında yargı bağımsızlığına vurgu yapan ve yargı üzerinde baskılar olduğunu ifade eden sözleri dahi (uluslar arası camiada cezayı verenlerin yüzlerine bir utanç belgesi olarak vurulacak bir biçimde) cezaya gerekçe gösterilmiştir.

Bu karar en başta üyesi olmak için peşinde koşulan bir uygar birliğin olmazsa olmazı olarak kabul edilen örgütlenme özgürlüğünü ve yargı bağımsızlığını hiçe sayan; yürütmenin yargıya yönelik müdahalelerine ve söylemlerine karşı yargının siyasetini savunan bir yargı temsilcisinin yürütme adına susturulmasını, pasifize edilmesini hedefleyen  utanç verici bir karardır. Şu gerçeğin inkarı mümkün değildir ki; görev yaptığı kurum ve temsil ettiği yargı örgütünün merkezi Ankara olmasına rağmen, yaz kararnamesi ile öncelikle fiili bir yer değiştirme cezası ile cezalandırılmış ancak bununla yetinilmemiş ki aynı gerekçelerle bir ikinci ceza ile de tüm yargı mensuplarına gözdağı verilmek istenmiştir. Son günlerde daha da görünür hale geldiği üzere, özlük hakları yönüyle can çekişen yargının gırtlağına çökülerek, soluğunun iyice kesilmesine, mensuplarının savunma mekanizmaları tesirsiz kılınarak, bağımsızlık ve tarafsızlığını savunmaya mecal bırakmamaya and içildiği ortadadır.

Verilen kararın hukuk sınırları içerisinde açıklanması mümkün olmayıp ancak bir öc alma mantığı ile izah edilebilir. Bu bir yargıcın aile hayatının, tüm mesleki kariyerinin, yargı yönetiminin insafsız ve hukuksuz eliyle söndürülmesidir.

Sayın Ömer Faruk EMİNAĞAOĞLU hakkında verilen disiplin cezası, iddialar ve ceza gerekçelerine bakıldığında, hem hukukla temelden sorunlu bir anlayışı hem de acı acı güldüren bir yüzeyselliği ve çapsızlığı mükemmelce resmetmektedir. Hükmümüz kısa ve net: Yargıç-savcı güvencesinin ve yargıda örgütlenme özgürlüğünün tabutuna son çivi çakılmıştır!..

Yargı bağımsızlığını ve yargıç güvencesini korumak için var olan HSYK’ya varlık nedenini hatırlatmak ve yargı bağımsızlığı için verdiği bu büyük  mücadelede YARGISEN Başkanı Sayın Ömer Faruk EMİNAĞAOĞLU’nun yalnız olmadığını, kurucu başkanı ve halen üyesi olduğu YARSAV’ın desteğinin hep yanında olduğunu ve olacağını, önemle belirtmek isteriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.   15.02.2012

YARSAV YÖNETİM KURULU