Duyurular
Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin değerli üyesi,

Birlik etkinliklerine katkı niteliğinde olan üyelik aidatlarının evvelce T. Vakıflar Bankası Yargıtay Bürosu Şubesi’nin 

00158007290265179

nolu hesap numarasına da yatırılabileceği bildirilmişti.

T. Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğünün bankomat hesabı özelliği arz etmeyen kurum hesaplarının ülke genelinde 1 Ocak 2008 tarihine kadar kapatılması kararı doğrultusunda söz konusu hesap kapatılmış bulunmaktadır.

Bu nedenle üyelik aidatlarının artık söz konusu hesaba yatırılması imkanı kalmamıştır. (Ancak bu hesaba yakın zamana kadar herhangi bir şekilde yatırılan aidatların YARSAV’a ait diğer Vakıflar Bankası bankomat hesabına banka aracılığıyla doğrudan nakli ve üyelik aidatı borcundan düşümü sağlanacaktır.)

Üyelik aidatlarının YARSAV’a ait aşağıdaki banka hesap numaralarına yatırılması imkanı ise devam etmektedir:

1- T. Vakıflar Bankası Yargıtay Büro Şubesi: 
TR40 00015 158 7290265179 nolu Bankomat hesabı

2- Türkiye Ziraat Bankası – Bakanlıklar Şubesi:
TR23000145930739-5001 nolu hesabı

3- PTT Bank 5313590 Nolu Posta Çeki Hesabı

Saygılarımla 06.01.2008
Adli-İdari Yargı


FORUM
Forum Bölümüne ulaşmak için alttaki linki tıklayınız. FORUM

1-100  İdari yargıç adayı sınavı ve Adli ve idari Yargıda Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav, Mülakat ve Atama Yönetmeliği hükümlerinin iptali istemi ile dava açılmış,

Dava konusu Yönetmeliğin 11., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 22., 27., 28. maddeleri ve 21. maddesinin bir ve ikinci fıkraları ile 29. maddesinin birinci fıkrası hakkında KVYO, 15.10.2006 tarihinde yapılması öngörülen mülakatın iptaline, Yönetmeliğin diğer maddeleri ile 15.10.2006 tarihinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne yaptırılması öngörülen sınavın iptali isteminin reddine, kısmen karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş,

3.3.2008 tarihli dilekçe ile temyiz başvurusu yapılmıştır.

2- 15.8.2006 tarihinde ilan edilen ve 500 Adli Yargıç ve Savcı Adayı alımına yönelik idari işlemin ve işlemin dayanağını oluşturan “Adli ve İdari Yargıda Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı sınav, mülakat, ve atama yöntmeliği” hükümlerinin iptali istemiyle dava açılmıştır.

Dava kısmen karar verilmesine yer oladığına ve kısmen redle sonuçlanmış, karar temyiz edilmiştir.

3-Ankara  Valiliğince ve organik yönden de Adalet ve İçişleri Bakanlıklarınca tesis edilen (Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü ibareli) 24.8.2006 tarih ve 2018 sayılı idari işlemin iptali istemine ilişkin dava açılmıştır.

Dernekler Yönetmeliğinin 4. maddesinin 6. satırının, 6. maddesinin 1., 2., ve 3. fıkralarının iptali istemi Dava konusu işlemin dernek tüzel kişiliği üzerinde hukuki sonuç doğurmayan, kesin ve yürütülmesi zorunlu olmayan işlem niteliğinde olduğu, bu yönüyle iptal davasına konu edilemeyeceği gerekçesiyle davanın REDDİNE, dava konusu yönetmelik yönünden süreden REDDİNE karar verilmiş,

4.6.2007’ de temyiz edilmiştir.

4- 2.8.2006 günlü, 26247 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Adli ve İdari Yargıda Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav, Mülakat ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmeliğin 5. maddesi ile değişik 12. maddesinin 2. fıkrası (g) bendindeki “güncel sosyal ekonomik konular” ibaresinin;

9. maddesiyle değişik 36. maddesinin her yıl alınacak aday sayısı Türkiye Adalet Akademisinin görüşü alınmak suretiyle kadro ve ihtiyaç durumuna göre Adalet Bakanlığınca tesbit edilir” biçimindeki birinci fıkrasının iptali istemine ilişkin açılan davanın reddine karar verilmiş, 3.3.2008 tarihli dilekçe ile temyiz başvurusu yapılmıştır.

5 –   Ulusal Yargı Ağı Projesinin yaygınlaştırılması amacı ile tesis edilen 9.2.2006 günlü, 124 sayılı genelgenin;

* UYAP içerisindeki Cumhuriyet Savcıları kararlarını “görüldü” işlemine tabi kılan uygulamanın;

*Adalet Bakanlığı Teftiş Yönetmeliğinin 57/h maddesindeki “Ulusal yargı ağı projesinin verimli şekle kullanılıp kullanılmadığına” ibaresinin ve ayrıca aynı Yönetmeliğin 122. maddesinin iptali istemi ile dava açılmıştır.

6-  24.1.2007 günlü, 26413 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 3/e, 4/1, 5/2, 9/1-b, 10/1, 11 ve 25. maddelerinde yer alan ve ikinci bir başkan yardımcısına yer veren düzenlemelerin; müfettişlere emir verebilecek mercileri belirten 5. maddesinin 2. fıkrasının; yargısal faaliyete müdahale anlamını taşıyan 24. maddesinin 3. fıkrasının; 57. maddesinin (h) ; 60. maddesinin (a, d, i, ğ, u, k, m; 64. maddesinin (ğ) bentlerinin , 90. maddesinin üçüncü fıkrasının, 95. maddesinin, 121. maddesinin ikinci fıkrasının ve yönetmelik ekinde yer alan “hal kağıtlarının” dilekçe içeriğinde belirtilen bölümlerinin iptali istemi

* Yönetmeliğin dayanağını oluşturan 10.3.1988 günlü, 19750 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün tamamının ve bir kısım maddelerinin iptali istemi ile dava açılmıştır.

Dava konusu yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası ile 24. maddesinin 3. fıkrasında yer alan “Kanunlarda açıkça düzenlenen konular takdir hakkı kapsamında değerlendirilemez” tümcesinin ve 90. maddesinin 3. fıkrasında yer alan “…gerek görüldüğünde mesaisinden Yargıtay ve Danıştay üyeliklerinde yararlanılıp yararlanılamayacağı…” tümcesinin yürütmesinin durdurulmasına, oyçokluğu ile, Yönetmeliğin tümüne yönelik yürütmenin durdurulması istemi ile dava konusu edilen diğer maddelerine yönelik yürütmenin durdurulması isteminin ise, 3. maddenin (e) bendi yönünden oyçokluğu, diğer maddeleri yönünden oybirliği ile reddine 18.4.2008 tarihinde karar verilmiş,

9.6.2008 tarihinde redde ilişkin bölüme itiraz edilmiş,

25.12.2008 tarihli dilekçe ile mahkemeye ek bilgi verilmiştir.(Ek gerekçelerle “Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 97 ve 98. maddelerinin iptali de gerekmektedir, Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin tamamı Anayasa’ya aykırıdır” denildi.)

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nca (İDDK) verilen 25.12.2008 tarih ve YD. İtiraz No: 2008/681 sayılı kararla davalı Adalet Bakanlığı’nın itirazı reddedilmiş,  Derneğimizce yapılan itiraz ise kısmen kabul edilerek dava konusu Yönetmeliğin pek çok maddesi hakkında talebimiz doğrultusunda yürütmenin durdurulması yolunda karar verilmiştir.

7-  12.6.2007 günlü, 26550 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Adli ve İdari Yargıda Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav, Mülakat ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmeliğin” 7/1, 7/2, 11/1, 21, 33. maddelerinde yer alan bazı ibare ve cümlelerin, 27. ve 28. maddelerin tamamının iptali istemi ile açılan davada,

2992 sayılı Kanunun Ek 1. Maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesinde yer alan “Burs alarak öğrenimlerini tamamlamış olanlar staj için yazılı sınava tabi tutulmazlar.” cümlesinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulmasına,

Adli ve İdari Yargıda Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav, Mülakat ve Atama Yönetmeliği’nin 33. maddesinde yer alan “..ile Adalet Bakanlığı hesabına burs verilmek suretiyle yükseköğrenimlerini tamamlayanlar” ibaresinin Anayasa Mahkemesince bir karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasına, dava konusu Yönetmeliğin 7. maddesinin birinci fıkrasındaki 1gerekli şartların” ve ikinci fıkrasındaki “ile şartları taşımadığı tesbit edilenlerin” ibareleri; 11.maddesindeki “puanlama ve değerlendirme” ile “kazananların belirlenmesi” ibareleri, 21. maddesinin “yazılı sınavda yüz tam puan alandan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen kadro sayısının %50 fazlası mülakata çağrılır” şeklindeki ilk cümlesi, 27. ve 28. maddelerinin tamamı, 28. maddesine dayanılarak Yönetmeliğe eklenen Ek-3 nolu formun ve bu formun Yönetmeliğe eklenmesini öngören 12. maddesindeki “ve aynı Yönetmeliğe Ek-3 eklenmiştir” ibaresi yönünden ise, yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiş,

Yürütmenin durdurulmasına ilişkin bölüme davalı Bakanlığın yaptığı itiraz, 11.4.2008 tarihli karar ile reddedilmiştir.

8-  Hakim ve Savcılara Bilgisayar Verilmesi Hakkında Yönetmeliğin “Amaç” başlıklı birinci maddesinde yeralan “Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatında, bölge adliye ve ilk derece adliye mahkemelerinde, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde çalışan” sözcükleri ile, “Tanımlar” başlıklı dördüncü maddesinin (b) ve (c) bentlerinin eksik ve hatalı düzenleme nedeniyle iptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile dava açılmıştır.

9-  3.11.2007 tarihinde yapılan adli yargı yargıç ve savcı adaylığı yazılı sınavının iptali,

Bu işlemin dayanağını oluşturan 6.7.2007 tarihli ilan duyurusunun 4 ncü bendindeki “standart sapmanın 10 olarak belirlenmesine yönelik konulan kural” ile, aynı bendin ikinci paragrafındaki “Ağırlıklı” sözcüğü ile başlayıp “büyüğü” sözcüğü ile biten bölümün iptali,

Bu ilanın dayanağını oluşturan ve 03.11.2007 tarihli sınava özgü olarak imzalanan 29.6.2007 tarihli protokolün 9 ncu bendindeki “standart sapmanın 10 olarak uygulamasına yönelik kural” ile, aynı bendin üçüncü paragrafındaki  “Ağırlıklı sözcüğü ile başlayıp büyüğü sözcüğü ile biten bölümün” iptali istemi ile açılan davada,

21.3.2008 tarihli karar ile 3.11.2007 tarihinde yapılan Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı sınav sonuçlarının ve bu sınavın dayanağını oluşturan 6.7.2007 tarihli ilan duyurusunun 4. bendindeki standart sapmanın 10 olarak belirlenmesine yönelik kural ile aynı bendin ikinci paragrafındaki “ağırlıklı” sözcüğü ile başlayıp “büyüğü” sözcüğü ile biten bölümün ve belirtilen ilanın dayanağı Adalet Bakanlığı ile ÖSYM  Başkanlığı arasında imzalanan 29.6.2007 tarihli protokolün 9. maddesindeki standart sapmanın 10 olarak belirlenmesine yönelik kural ile aynı maddenin üçüncü paragrafındaki “ağırlıklı” sözcüğü ile “büyüğü” ile başlayan  bölümünün yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş, Adalet Bakanlığınca bu karara yapılan itiraz,  8.5.2008 tarihinde oyçokluğu ile reddedilmiştir.

10-  20.7.2007 tarih ve 2007/26 sayılı yazımızla Danıştay’ın tüm yargısal kararlarının herhangi bir ayrım ve ayıklamaya tabi tutulmaksızın herkesin erişimine ücretsiz olarak açılması yolundaki talebimizin, zımnen reddi yolundaki işlemin iptali istemi ile açılan davada,

28.1.2009 tarihinde  davanın kısmen ehliyet yönünden kısmen esastan reddine oybirliği ile karar verilmiştir.

11- 20.7.2007 tarih ve 2007/29 sayılı yazımıza konu edilen, Yargıtay’ın, Danıştay’ın ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin (İHAM) tüm yargısal kararlarının herhangi bir ayrım ve ayıklamaya, kısıtlamaya  tabi tutulmaksızın, herkesin erişimine karşılıksız olarak açılması yolundaki talebimizin, zımnen reddi yolundaki işlemin iptali istemi ile açılan davada,

“Akademinin görevlerini düzenleyen 4954 sayılı yasanın 5/1-4. maddesinde mahkeme kararlarının ilgililerin faydalanmasına sunulmasını sağlamak üzere bir bilgi ve belge merkezi kurmanın Akademinin görevi olması karşısında Mahkeme kararının sadece iç hukukta yeralan Yüksek Mahkemeler olarak dar anlaşılmaması, ayrıca  ülkemizin de yargı yetkisini kabul ettiği İHAM’ı da kapsayacağından, davacının başvurusunun zımnen reddine dair işlemde hukuka uyarlık yoktur.”gerekçesiyle 23.10.2008 tarihinde oyçokluğu ile davanın kabulüne karar verilmiştir.

12- 20.7.2007 tarih ve 2007/30 sayılı yazımıza konu edilen, Yargıtay’ın tüm yargısal kararlarının herhangi bir ayrım ve ayıklamaya tabi tutulmaksızın, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca tüm Yargıtay Cumhuriyet Savcılarının erişimine karşılıksız olarak açılması yolundaki talebimizin, zımnen reddi yolundaki işlemin iptali istemi ile açılan davanın reddine karar verilmiş,  (16.7.2008) karar  8.9.2008’de temyiz edilmiştir.

13-Adalet Bakanlığınca yapılan 27,28.12.2007 tarihli mülakatların iptali il Adalet Bakanı tarafından anılan mülakata katılmaları doğrultusunda 124 kişi hakkında verilen 13.12.2007 tarihli “Olur”un iptali, Adli ve İdari Yargıda Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav, Mülakat ve Atama Yönetmeliğinin 28. maddesi ile bu maddeye bağlı ek-3 formunun iptali, açık hukuka aykırılık nedeniyle giderilmesi imkansız durumlara neden olunacağından dava konusu işlemlerin yürütmesinin durdurulması istemi ile açılan davanın   26.11.2008 tarihli duruşmada  kısmen karar verilmesine yer olmadığına,  kısmen reddine karar verilmiştir.  (Gerekçeli karar henüz yazılmadı.)

14- 27-28.12.2007 tarihinde yapılan İdari Yargı Hakim Adaylığı mülakat sınavını gerçekleştiren Mülakat Kurulu üyeliği için Türkiye Adalet akademisi Yönetim Kurulunca 10.12.2007 günlü toplantıda belirlenen 2 asil, 2 yedek ye seçimine ilişkin kararın ve Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunun Toplantı, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 1. fıkrasının iptali ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi istemi ile açılan davada,

Yürütmenin durdurulması isteminin reddine dair karara karşı Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz dilekçesi verilmiş,  Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 25.9.2008 tarih, 2008/424 sayılı kararı ile de“davanın genel görevli İdare Mahkemesinde görülmesine” karar verilmiştir. Davaya halen Ankara 5. İdare Mahkemesinde devam edilmektedir.

15- 12.1.2008 tarihli 26754 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Adli ve İdari Yargıda Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav, Mülakat ve Atama Yönetmeliğinin Yürürlükten kaldırılmasına dair Yönetmeliğin” iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemini içeren dava açılmış,  30.6.2008’de yürütmenin durdurulması istemi reddedilmiştir.

16- Yargıtay Kararlarına herkesin erişimine ücretsiz olarak açılması talebimizin reddine dair 20.11.2007 tarih, 2007/37 sayılı  işlemin iptali istemi ile açılan davanın  kabulüne 27.11.2008 tarihinde oyçokluğu ile karar verilmiş, karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.

17-  Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nce yayınlanan 09.5.2008 gün ve 18/1 sayılı “5237 Sayılı Türk Ceza Yasası’nın 299 ncu ve 301 nci Maddeleri Uyarınca Kovuşturma ve Soruşturma Yapılmasına Yönelik” genelgenin iptali, Anayasa’nın Başlangıç hükümleri bölümünün “Erkler Ayrılığı” bölümü ile 2,6,8,9,36,38,138/1-2,140/2-3-6 ve 142. maddelerine aykırılığı ile yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada,

Anayasaya aykırılık iddiası ciddi bulunmayarak yürütmenin durdurulması isteminin bu aşamada gerçekleşmediğinden reddine 28.1.2009 tarihinde karar verilmiştir.

18- Adalet Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığının9.5.2008 tarih, ve 225 sayılı işleminin bu işlemde atıf yapılan ve ekinde yer alan 17.1.2008 tarihli Bakan onayının Hakim ve Cumhuriyet savcılarının meslek içi eğitimine ilişkin bölümlerinin , 18.1.2008 tarihli işlem ekinde yer alan hakim ve Cumhuriyet savcılarının 2008 yılı meslek içi eğitim proğramı ile bu proğramda dayanak gösterilen Hakim ve savcıların meslek içi eğitim yönetmeliğinin yetki yönünden hukuka açıkça aykırı oldukları dikkate alınmak suretiyle öncelikle yürütmenin durdurulması ve iptali istemi ile dava açılmıştır.

19- 21.9.2008 tarih ve 27004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Hakimler ve C. Savcıları hakkında uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmeliğin” iptali ve yürütmesinin durdurulması istemi ile dava açılmıştır.

20-15.8.2008 tarihinde Bakanlık internet sayfalarında yeralan 50 idari yargı yargıç adaylığı sınav ilanı ve bu sınavın dayanağını oluşturan adalet Bakanlığı ile ÖSYM Başkanlığı arasında imzalanan 14.7.2008 tarihli protokolün 9/3. maddesinin  ve sınavın iptali nedenleri gözetilerek anılan protokolün tamamının  iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açılmıştır.

21- Adalet Bakanlığının internet sayfasında 15.8.2008 tarihinde yer alan 50 idari yargı yargıç adaylığı sınav ilanının, bu sınavın dayanağını oluşturan Adalet Bakanlığı ile ÖSYM Başkanlığı arasında imzalanan 14.7.2008 tarihli protokolün tamamının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açılmıştır.

22- 3.12.2008  tarih, 2008/53 sayı ile yapılan Adalet Bakanlığı müsteşarı Ahmet Kahraman, müsteşar yardımcısı Zeki Yiğit, Ceza İşleri Genel Müdürü Galip Tuncay ve diğer ilgililer hakkında cezai (adli) ve disiplin yönünden işlem yapılması başvurusu üzerine Yargıtay 1. Başkanlık Kurulunun 25.12.2008 gün ve 151 sayılı kararının 26.12.2008  gün ve 2008/8250-2289 sayılı yazı ile Adalet Bakanlığına gönderilerek Adalet Bakanından izin istemi hakkındaki başvurunun 18.2.2009 günlü Adalet Bakanı “Olur” u ile reddi hakkındaki işlemin iptali istemi ile dava açılmıştır.