21.12.2008 Adli Tıp Kurumu ile ilgili atamalar hakkında basın açıklaması

YARGIÇLAR VE SAVCILAR BİRLİĞİ
YARSAV
 
BASIN AÇIKLAMASI
 
Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali Şahin tarafından yapılan açıklamada Adli Tıp Kurumu 6 ncı İhtisas Dairesi Başkanlığı?na, kamuoyundaki tartışmalarda gözetilerek atama yapıldığını, anılan Kurul bünyesinde değişikliğe gidildiğini, yeni oluşturulan Kurul?un ?kamuoyunun desteğini? alacağını belirtilmiştir.
 
Öncelikle yeni oluşturulan da dahil olmak üzere Adli Tıp Kurumu?nun esas alacağı tek gerçek ve dayanak, kamuoyu duyarlılığı değil, ?bilimsel ilke ve esaslardır.? Bilimsel ilke ve doğrular, sonuçta insanlık yararına, insan hak ve özgürlüklerine uygun olan doğrulardır. Kamuoyu desteği gibi kavramların öne çıkarılması, verilen hizmette esas alınması gereken bilimsel ilkelerin görmezden gelinmesi, Kurum üzerindeki var olan vesayete yeni halkalar eklenmesi anlamındadır.
 
Bu açıklama Adli Tıp Kurumu üzerindeki idari vesayetin derecesini ve etkisini göstermesi yönünden de önemlidir.
 
Adli organlara resmi bilirkişilik yapmakla görevli Adli Tıp Kurumu üzerinde yürütme organının bu denli yetkiye sahip olması, erkler ayrılığı ve yargı bağımsızlığı kuralları ile asla bağdaşmamaktadır. Kamuoyunda tartışılan bir soruna neşter vurulduğu izlenimi yaratılarak, Adli Tıp Kurumu ile ilgili sorunlara duyarlı olunduğu mesajı verilmekte ise de, aslında bu atamalarla, yürütme organının Adli Tıp Kurumu üzerindeki olası baskı ve yönlendirmeleri de sergilenmiş, adeta kaş yapılırken göz çıkarılmıştır.
 
04.11.2008 tarihli açıklamamızda da vurgulandığı üzere, yürütme organının Adli Tıp Kurumu üzerindeki mevcut yetkileri korunarak, ne sorunların çözümü ne de AB normlarının yaşama geçirilmesi olanaklıdır. Uygulamada AB normları ve müktesebatının öne çıkarıldığı söylenmesine rağmen, Adli Tıp Kurumu üzerinde yürütme organının etki ve yetkilerinin kaldırılması konusunda hiçbir değişik gündeme alınmamış, Adli Tıp biliminin gereklerine ve yargı bağımsızlığı ilkelerine uygun hiçbir düzenleme yapılmamış, söylemlerin aksine AB normlarının yaşama geçirilmesi konusunda olumlu adım atılmamıştır.
 
Adli organlara resmi bilirkişilik yapmakla görevli bir organın tüm idari yapılanmasının yürütme organına teslim edilmesi, yargı bağımsızlığına ilişkin temel ilkeler çerçevesinde asla savunulamayacak bir durumdur. Adalet Bakanlığına ve yürütme organına karşı kurumsal bir güvencesi sağlanmadan Adli Tıp Kurumu konusundaki sorunların çözümü söz konusu olamaz.
 
Bu nedenle Adli Tıp Kurumu Yasası?nda ivedilikle değişikliğe gidilmeli, Kurum idari ve bilimsel özerkliğe kavuşturulmalı, Adli Tıp Kurumu Devletin üniter yapısına uygun olarak başkente taşınmalı, hizmetler yaygınlaştırılmalı, Kurumun personel, teknik ve lojistik olanakları artırılmalı, Adli Tıp Kurumu?nun AB normlarına uydurulması konusu söylemde bırakılmayarak yaşama geçirilmeli, kişilerin adalete erişim olanakları, adil yargılanma hakkı en üst düzeye çıkarılmalıdır.
 
Kamuoyunun bilgisine sunulur. 21.12.2008
                            YARSAV YÖNETİM KURULU
 
 
Güncelleme: 23.12.2008
 
İLGİLİ HABERLER
http://haber.turk.net/GEN/2190739/Sahin--Adli-Tip-Kurumu-6.-Ihtisas-Kurulu-Baskani-degistirildi
 
http://www.milliyet.com.tr/Yazar.aspx?aType=YazarDetay&ArticleID=1030449&AuthorID=61&
Date=20.12.2008&b=Adalet%20Bakani%20Sahinin%20duyarliligi&a=Fikret%20Bila
 
 
İLGİLİ YASA MADDESİ
 
14.4.1982 Tarih Ve 2659 Sayılı Adli Tıp Kurumu Yasası
 
Atama Esasları:
Madde 26 - (Değişik fıkra: 19/02/2003 - 4810 S.K./22. md.) Adli Tıp Kurumu Başkanı, başkan yardımcıları, adli tıp ihtisas kurulları başkan ve üyeleri, Adalet Bakanının inhası üzerine uzman elemanlar veya üniversitelerin ilgili fakülte öğretim üyeleri veya yardımcıları arasından müşterek kararnameyle atanırlar.
 
(Değişik fıkra: 19/02/2003 - 4810 S.K./22. md.) Adli Tıp Kurumu 1. Hukuk Müşaviri, hukuk müşavirleri, adli tıp ihtisas dairesi başkanları, adli tıp grup başkanları, adli tıp şube müdürleri, şube müdürleri, adli tıp uzmanları, uzmanlar, trafik uzmanları, sosyal hizmet uzmanları, raportörler, mühendisler, kimyagerler, fizikçiler, programcılar, psikologlar, pedagoglar, antropologlar, astronomlar, asistanlar, eczacılar, biyologlar, diş hekimleri, balistik, adli belge inceleme ve silah muayene uzmanları, Adli Tıp Kurumu Başkanının teklifi üzerine Adalet Bakanlığınca atanırlar.
 
(Değişik fıkra: 19/02/2003 - 4810 S.K./22. md.) Birinci ve ikinci fıkra dışında kalan personelin atamaları Adli Tıp Kurumu Başkanınca yapılır.
 
(Değişik fıkra: 19/02/2003 - 4810 S.K./22. md.) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilenlerden, Adli Tıp Kurumu Başkanı dışındaki görevlere üniversitelerin ilgili fakültelerinin öğretim üyeleri ve yardımcıları, asıl görevleri ile ilişkileri kesilmemek şartıyla görevlendirilebilirler. Adli Tıp Kurumu Başkanı, başkan yardımcıları ve adli tıp ihtisas kurulları başkanları ile adli tıp ihtisas kurulları üyeleri, adli tıp grup başkanları ve adli tıp ihtisas daireleri başkanlarının görev süreleri dört yıldır. Görev süreleri sona erenler, aynı usule göre yeniden atanabilir veya görevlendirilebilirler. Yeni atanan veya görevlendirilenler göreve başlayıncaya kadar süresi dolanların görevi devam eder.
 
(Ek fıkra: 26/03/1987-3334/4 md.) Adli Tıp Kurumu Başkanı, başkan yardımcıları, İhtisas Kurulları Başkan ve üyeliklerine ait kadrolarda, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı veya 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu hükümlerine göre kendilerine aylık bağlanmış olanlardan gerekli nitelikleri taşıyanlar, Bakanlar Kurulunca belirlenecek sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı çerçevesinde, aylıkları kesilmeksizin ve yaş kaydı aranmaksızın, atanmalarındaki usule göre kadro karşılık gösterilmek kaydıyla sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. Karşılık gösterilen kadrolara başka atama yapılamaz. Bu şekilde çalıştırılan sözleşmeli personel, kadrolarının her türlü yetki ve sorumluluğunu taşır. Ancak, 30 uncu madde hükümleri hariç olmak üzere kendilerine sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz.?