07.3.2008 Yargıç ve savcılar ile yargı organlarına yönelik haber ve söylemler hakkında basın açıklaması

YARGIÇLAR VE SAVCILAR BİRLİĞİ
YARSAV
 
BASIN AÇIKLAMASI
 
Cumhuriyet savcılarının görevlerini yapmadıkları, Danıştay?ın hukuksal verileri gözetmediği, belirli davalarda görev yapan Cumhuriyet savcıları ve yargıçların özel konuşmaları olarak sunulan yasal olmayan bazı kayıtlar yansıtılarak taraflı oldukları gibi yargı ile ilgili olarak çıkan ve süreklilik arzeden, ayrıca sorumluluk sahibi kişilerin hukuksal içerikten yoksun açıklama ve beyanatlarına ilişkin ulusal basın yayın organlarında yer alan haberler nedeniyle şu açıklamanın yapılması gereği doğmuştur:
 
Cumhuriyetin savcıları, herhangi bir siyasi partinin emri ya da isteği üzerine hareket eden veya Bakanlığın emri altında görev yapan kişiler değil, Cumhuriyetin savcılarıdır ve görevlerini yaparken dayanakları da hukuk ve yasadır, bir başka şey değildir. Bunun kavranamaması ve sorumluluk sahibi kişiler tarafından aksi yönde tavsiye, telkin ve beyanlarda bulunulması, o kişilerdeki hukuk devleti ve erkler ayrılığı anlayışının düzeyini de göstermektedir.
 
Yargı kararlarına konu edilmiş, Üniversitelerdeki kılık kıyafet düzenlemesi konusunda, bu kararlara uymak dışında seçeneği olmayan kişi ve kurumların; hukuk ve gerçek dışı söylem ve işlemlerle ve adeta bu kararlarla yarışırcasına, bu kararları geçersiz kılmak adına, sürekli düzenlemelere giden ve kendisini hukuk devleti olarak tanımlayan dünya üzerinde eğer bir başka ülke varsa, bu davranış sahipleri, bunu da kamuoyuna açıklamak ve göstermek durumundadırlar.
***
Belirli davalarda görevlerini yapan yargıç ve savcılar hakkında, yasal olmayan yöntemlere dayalı ve özel konuşma ve görüşmeleri olarak sunulan açıklamaların kamuoyuna duyurulması da, bu kişilerin görevlerini yerine getirirken nasıl bir kuşatma altında tutulduğunu gösteren ibret verici olaylardır.
***
Yargı kararları bilimsel ve hukuksal yönden sadece ilgili platformlarda eleştirilebilir. Ancak eleştiriler, bu kararlara uyma yükümlülüğündeki kişi ve kurumlar yönünden, yargı kararlarının hukuksal içerikten yoksun olduğu, kişisel düşüncelerine göre ve önyargı ile verildiği şeklinde, yargı organlarını hukuk alanının dışında gösterir biçimde asla olamaz. Hele de kararlarına ulusal ve uluslararası hukuksal metinleri referans alan ve tek dayanağı hukuk olan yargı organlarına, hukuksal gerçekleri değil, dinsel kurallar ile bu alandaki kişi ve kurumlardan görüş alınmadığı yolunda ?geçmişteki ulemaya danışılmadığı benzeri? eleştiri yöneltilmesi, dinin devlet işlerine ve hukuk kurallarıyla düzenlenen alana müdahalesi niteliğindedir. Bu durum laik bir hukuk düzeninde asla kabul edilemez.
 
Hukuk devletinde, üstün olan ne dinin ne de siyasi otoritenin istek ve beklentileridir. Üstün olan tek şey hukukun üstünlüğüdür. Bu nedenle yargı organlarına saldırı niteliğindeki açıklamalardan uzak durulmalı, yargı organları sürekli tartışılan hedefteki kurumlar haline getirilmemelidir.
 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.07.3.2008
 
 Ömer Faruk EMİNAĞAOĞLU
Yargıçlar ve Savcılar Birliği Başkanı