18.12.2007 Hukukun üstünlüğünün ve yargı kararlarının görmezden gelinmesi konusunda artan eylem ve söylemler hakkında basın açıklaması

Son dönemlerde hukukun üstünlüğünün ve yargı kararlarının görmezden gelinerek, bunlara aksi yönde söylem geliştirilmesi ve eylemlerde bulunulması üzerine, aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

 

Anayasa?nın 2 nci maddesi

?Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.?

 

11/1 nci maddesi

?Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.?,

 

138/4 ncü maddesi

?Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.?,

 

153/6 ncı maddesi

?Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar.?

hükümlerini içermektedir.

 

Hukuk devleti olan ve hukukun üstünlüğü esasına dayanan Türkiye Cumhuriyeti?nde, giderek artan, hukukun üstünlüğünü ve yargı kararlarını görmezden gelen eylem ve söylemler, kaygıyla karşılanmaktadır.

 

Bu durumun özellikle Anayasa?nın değiştirilemez ve değiştirilmesi de teklif edilemez nitelikteki 2 nci maddesine dayanarak verilen ve bu maddeyi yorumlayan yargı kararları yönünden söz konusu olması, anılan söylemlerin üstelik te bilimselliğin, çağdaşlığın, evrenselliğin, hukukun üstünlüğünün temeli olarak görülen bazı kurum ve makamlarca dile getirilmesi, Anayasa?nın 2 nci maddesinde tanımı yapılan devlet yapısıyla bağdaşmamaktadır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 18.12.2007

 

 

Yargıçlar ve Savcılar Birliği Başkanı

Ömer Faruk EMİNAĞAOĞLU