07.11.2007 Avrupa Birliği ? Türkiye 2007 İlerleme Raporu, 06 Kasım 2007 günü yayınlanmış olup, 23. fasıl olan Yargı ve Temel Haklar bölümü, YARSAV?ın faaliyetleriyle başlamakta ve YARSAV?ın, yargı bağımsızlığı konusundaki faaliyetleri Avrupa Birliği?nce de olumlu olarak bu şekilde kayda geçirilmiştir.

2007 İlerleme Raporu ? Türkçe metin (ilgili bölüm)

 

4.23 Fasıl 23: Yargı ve Temel Haklar

 

Genel olarak, yargı alanında bir miktar ilerlemeden bahsetmek mümkündür.

 

Yargının bağımsızlığı alanında, YARSAV*, aday hakim ve savcıların seçim sürecinde Adalet Bakanlığı?nın rolünü sınırlamak ve ayrıca 600 civarında aday hakim ve savcının alınmasına ilişkin olarak planlanan sınavlara** dair yürütmeyi durdurma amacıyla, 2006 Ekim ayında Danıştay?a başvuruda bulunmuştur. Bu nedenle sınavlar yapılamamıştır. 2007 Mart ayında Danıştay, yazılı sınavın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenmesi, sınavların bir bütün olarak tarafsız ve objektif bir anlayışla yapılması gerektiği, mülakat kurulunun Danıştay ve Yargıtay?ı temsilen Adalet Akademisi üyelerini de içermesi gerektiği yönünde karar vermiştir. Haziran ayında, Adalet Bakanlığı ilgili yönetmeliği Danıştay?ın belirlediği şartları görünüşte karşılayan şekilde değiştirmiş ve sınavları Kasım 2007?nin başı için planlamıştır. Bununla birlikte, 2007 Ağustos ayında YARSAV, yeni yönetmeliğin de yürürlükten kaldırılması için Danıştay?a başvuruda bulunmuştur. Dava halen Danıştay?ın önündedir.

 

2006 yılındaki mahkeme kararına göre, hakimler ve savcılar sicil dosyalarına

erişebilmekteydiler. Ocak 2007?de, adli müfettişlere ilişkin olarak Adalet Bakanlığınca

yayımlanan yeni yönetmeliğe göre bu artık mümkün değildir. Bu yönetmelik ayrıca, halen diğer alanların yanı sıra kurulacak olan bölge istinaf mahkemeleri ile ceza infaz kurumlarından sorumlu olan müfettişlerin sorumluluk alanlarını genişletmektedir. Mart ayında, YARSAV Danıştay?a başvurarak müfettişlerin Adalet Bakanlığı?na bağlı olmaması gerektiğini ileri sürerek Yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmasını talep etmiştir. Dava halen devam etmektedir.

 

* YARSAV hakimlerin ve savcıların bir derneğidir.

 

**  Hakim ve savcıların seçimine ilişkin usül çerçevesinde, hukuk fakültesi mezunları Adalet Akademisi sınavlarına katılabilir ve böylece aday hakim ve savcı olabilirler.

 

Türkçe metin için bakınız: (Dışişleri Bakanlığı çevirisi) - ( sayfa 58-59)

http://www.mfa.gov.tr/NR/rdonlyres/AF2D5195-4FAD-49C6-A786-D2A04F770F41/0/2007IlerlemeRaporu_Tr.pdf

 

***

2007 İlerleme Raporu ? Orijinal/İngilizce metin (ilgili bölüm)

 

4.23. Chapter 23: Judiciary and fundamental rights

 

Overall, some progress can be reported on the judiciary.

 

As regards the independence of the judiciary, YARSAV* filed an application with the

Council of State in October 2006 to limit the role of the Ministry of Justice in the process of

selecting candidate judges and prosecutors; also, to stop conducting the planned

examinations**  to recruit some 600 candidate judges and prosecutors. These examinations

could not, thus, be held. In March 2007 the Council of State ruled that the written examination should be organised by the Student Selection and Placement Centre, the examinations as a whole should be conducted in an impartial and objective manner, and that the interview board should also include those members of the Justice Academy representing the Council of State and the Court of Cassation. In June, the Ministry of Justice amended the relevant regulation apparently meeting the conditions set by the Council of State and planned the examinations for early November 2007. However, in August 2007 YARSAV lodged a complaint with the Council of State for the annulment of the new regulation as well. The case is pending before the Council of State.

 

According to a court decision of 2006, judges and prosecutors could access their appraisal

files. This is no longer possible under a new regulation on judicial inspectors issued by the

Ministry of Justice in January 2007. This regulation also extends the responsibilities of the

inspectors who now cover, among other things, probation centres and regional courts of

appeal to be established. In March, YARSAV filed a lawsuit with the Council of State for the annulment of the regulation, arguing that the inspectors should not be attached to the Ministry of Justice. The case is still pending.

 

* YARSAV is an association of judges and prosecutors

 

** Under the procedure for the selection of judges and prosecutors, law school graduates may sit for the competition to enter the Judicial Academy and thus become candidate judges and prosecutors

 

 

Orijinal metin için bakınız:

 

(Dışişleri Bakanlığı) (sayfa 58-59)

http://www.mfa.gov.tr/NR/rdonlyres/109A3D03-9C81-4E3D-B8CB-5144CE505E91/0/2007IlerlemeRaporu_ing.pdf

 

(Avrupa Birliği) (sayfa 58-59)

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2007/nov/turkey_progress_reports_en.pdf