21.2.2007 YARSAV?ı Kapatma Tasarısı Meclis?te

RADİKAL - ANKARA - Hâkim ve savcıların kurduğu sivil örgütlenmeyi ortadan kaldıran ve bunun yerine yarı resmi meslek birliği öngören tasarı TBMM Başkanlığı?na sunuldu. Adalet Bakanlığı?nın hazırladığı tasarı aynen benimsenirse sivil bir örgütlenme olarak ortaya çıkan Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) ortadan kalkacak ve yerine devlet eliyle ?Türkiye Hâkimler ve Savcılar Birliği? kurulacak. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, adli ve idari yargıda görev yapan hâkim ve savcılar bu birliği üye olmak zorunda kalacaklar.

Kamu kurumu niteliği taşıyacak olan birlik yargı bağımsızlığını güçlendirecek çalışmalar, yargı faaliyetlerinin Türkiye Cumhuriyeti?nin temel ilkeleri doğrultusunda, Atatürk ilke ve inkılaplarına uygun yürütülmesi amacıyla bilimsel araştırmalar yapacak. Birlik başkanı, genel kurulca seçilecek dokuz kişilik yönetim kurulu üyeleri arasından çıkacak.

Tasarıya eklenen bir geçici maddeyle YARSAV?ın kapatılması sağlanıyor. Bu maddede "Hâkim ve savcılar tarafından Birlik ile aynı veya benzer amacı gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş derneklerin tüzelkişilikleri, bu kanun yürürlüğe girince kendiliğinden sona erer" deniliyor.